Privacy- en Cookieverklaring

Privacy- en Cookieverklaring Dümmen Orange 

In deze Privacy- en Cookieverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruikmaakt van de website van Dümmen Orange calandiva.com (“Site”), alsmede de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, uitgewisseld en beschermd.

Deze Privacy- en Cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die wij via deze Site verzamelen en niet op persoonsgegevens die wij via andere methodes of diensten verzamelen, met inbegrip van websites die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door aan ons gelieerde ondernemingen of onze leveranciers of partners.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dümmen Orange is de verwerkingsverantwoordelijke en is als zodanig verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de Site. We zijn een vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te 2678 PS De Lier, Coldenhovelaan 6.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wanneer?

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw contactgegevens waaronder uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en cv (dat persoonsgegevens kan bevatten zoals geslacht, woonplaats, geboortedatum en foto), wanneer u contact met ons opneemt via de Site, wanneer u een papieren catalogus bestelt, of wanneer u bij ons solliciteert. 

Hoe gebruiken wij de door ons verzamelde persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij via deze Site verzamelen om u de diensten te kunnen verlenen die u heeft aangevraagd. Wij gebruiken de verzamelde gegevens ook om te onderzoeken hoe wij de Site kunnen aanpassen om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Uitwisselen van uw persoonsgegevens

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet en maken deze niet op een andere manier bekend, behalve zoals beschreven in deze verklaring.

Wij kunnen sollicitaties binnen de Dümmen Orange-groep wereldwijd onderling uitwisselen om die sollicitaties te kunnen beoordelen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met derde dienstverleners die wij hebben ingeschakeld om diensten namens ons te verlenen. Wij kunnen andere ondernemingen inschakelen om diensten namens ons te verlenen, zoals doch niet beperkt tot het hosten en exploiteren van deze Site en het analyseren van gegevens. Wij verlangen van deze dienstverleners dat zij, op grond van een overeenkomst, de privacy en veiligheid waarborgen van persoonsgegevens die zij namens ons verwerken.

Wij kunnen, indien wij daartoe wettelijk worden gedwongen of verplicht, uw persoonsgegevens bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen om onze wettelijke rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermoede fraude of schendingen van de voorwaarden om deze Site of andere geldende beleidsregels te onderzoeken, te voorkomen of daartegen op te treden.

Wij behouden ons tevens het recht voor om uw persoonsgegevens door te geven indien wij (een deel van) onze bedrijfsmiddelen verkopen of overdragen.

Gegevensoverdracht

Wij kunnen de persoonsgegevens die we via deze Site verzamelen, overdragen naar andere landen dan die waar de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Het is mogelijk dat die landen niet hetzelfde passende beschermingsniveau bieden als landen binnen de Europese Unie / Europese Economische Ruimte. Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte, zullen wij deze gegevens beschermen zoals beschreven in deze Privacy- en Cookieverklaring en garanderen wij dat de persoonsgegevens uitsluitend zullen worden overgedragen wanneer er een passend beschermingsniveau of passende waarborgen worden geboden.

Veiligheid

Wij vinden de veiligheid van uw persoonsgegevens belangrijk en wij streven ernaar redelijke technische, praktische en organisatorische maatregelen te treffen ter bescherming van de persoonsgegevens die wij eventueel via de Site verzamelen.

Niettemin kunnen wij de veiligheid van correspondentie tussen u en ons, of van de gegevens die op deze Site zijn opgeslagen, niet garanderen.

Bewaren van uw persoonsgegevens 

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor we ze verzamelen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze onvolledig of onjuist zijn; of (iii) verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen in verband met uw situatie. Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons hebt verleend, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. 

Gegevens die wij via geautomatiseerde middelen verzamelen – Cookies 

Wij verzamelen ook bepaalde gegevens door gebruik te maken van cookies tijdens uw bezoek aan deze Site. Cookies zijn tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. Cookies bevatten gegevens waartoe toegang kan worden verkregen door de partij die de cookie heeft geplaatst, namelijk de Site zelf (first-party cookie) of een derde (cookie van derden).

U hebt zeggenschap over cookies en u kunt het gebruik van cookies te allen tijde weigeren door de juiste instellingen in uw browser te kiezen. De meeste browsers zullen u mededelen hoe u nieuwe cookies kunt weigeren, hoe u een melding kunt krijgen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, en hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen. Wij maken u er echter op attent dat het mogelijk is dat u, door cookies te weigeren of te verwijderen, geen (of niet volledig) gebruik kunt maken van deze Site.

Op de Site maken wij gebruik van de volgende cookies:

JSESSIONID

Deze cookie wordt geplaatst wanneer u een sessie krijgt toegewezen van de server. Wij gebruiken deze cookie bijvoorbeeld om te beoordelen of u al dan niet bent ingelogd.

Deze cookie wordt opgeslagen totdat de sessie wordt beëindigd (browser wordt afgesloten).

preferreduserlanguage

Deze cookie wordt geplaatst wanneer u besluit de taal van de Site te wijzigen. De volgende keer dat u de Site bezoekt (bijv. calandiva.com) leiden wij u door naar uw voorkeurstaal. Zo wordt u doorgeleid naar calandiva.com/site/en als u uw voorkeurstaal hebt ingesteld op Engels.

Deze cookie wordt opgeslagen voor een periode van één jaar.

Google Analytics: _ga, _gat, _utma, _utmz

Deze cookies worden geplaatst wanneer u de Site bezoekt.

Google Analytics is een webanalysedienst van Google, Inc., waarbij gebruik wordt gemaakt van cookies om ons te helpen met de statistieken van de website.

De door de cookie verzamelde gegevens inzake uw gebruik van deze Site (zoals uw IP-adres, de bezochte URL, datum en tijdstip waarop de pagina werd bekeken) worden via een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres zal worden gemaskeerd door de laatste acht cijfers van uw IP-adres op nul te zetten voordat het door Google wordt opgeslagen.
 

Google zal deze gegevens gebruiken om toezicht te houden op uw gebruik van deze Site, en om voor ons rapportages op te stellen over de activiteiten op de website. Op grond van onze overeenkomst met Google, is het Google niet toegestaan deze gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en mogen zij deze gegevens uitsluitend doorgeven aan derden wanneer zij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of wanneer die derden gegevens verwerken namens Google.

Deze cookie wordt opgeslagen voor een periode van één jaar.

Vragen

Wij zijn te allen tijde bereid vragen over onze Privacy- en Cookieverklaring te beantwoorden. Indien u ons feedback wenst te verstrekken, vragen of problemen hebt of indien u uw rechten in verband met uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via Privacy@dummenorange.com of Postbus 26, 2676 ZG De Lier. Indien u klachten hebt, kunt u zich wenden tot de betrokken toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy- en Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en zullen eventuele herzieningen op deze Site posten. Wij zullen de datum van de meest recente versie onderaan de Privacy- en Cookieverklaring vermelden. Wij adviseren u de Site regelmatig te raadplegen om te kijken wat de laatste versie is.

Scroll naar de bovenkant van de pagina